Μεταπτυχιακές / διδακτορικές / μεταδιδακτορικές και λοιπές ερευνητικές υποτροφίες

Κάθε χρόνο το «Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη» χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές/διδακτορικές/μεταδιδακτορικές και λοιπές ερευνητικές σπουδές, σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε νέες και νέους από την Κω και την Χάλκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος προκηρύσσει ετησίως δημόσια τις υποτροφίες, καθορίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Η προκήρυξη για την χορήγηση υποτροφιών δημοσιεύεται τρεις φορές στον τοπικό τύπο καθώς και μία φορά σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

Η προκήρυξη αναρτάται στα γραφεία και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος καθώς επίσης και σε ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στα δημοτικά καταστήματα των Δήμων Κω και Χάλκης. Κοινοποίηση της προκήρυξης γίνεται και προς όλα τα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος χορηγήθηκαν μετά από έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών 68 υποτροφίες ύψους άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.