Προκηρυξη & Aίτηση για θεση νοσηλευτη σε Κω/Χάλκη

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσεται μια (1) θέση νοσηλευτή για την δράση της περίθαλψης ατόμων τρίτης ηλικίας στη Κω και μια (1) θέση νοσηλευτή για την δράση της περίθαλψης ατόμων τρίτης ηλικίας στην Xάλκη.

 

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα γενικά προσόντα:

 

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΙΕΚ νοσηλευτικής.
 • Να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή.
 • Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

 

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ύπαρξη της εμπειρίας.
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 6. Βιογραφικό

 

 • Η αίτηση και η παρούσα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org.
 • Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μετά των ανωτέρω δικαιολογητικών λήγει την  30η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17.00.
 • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην γραφεία του Ιδρύματος στην Αθήνα: Mαρασλή 21, 106 76 Αθήνα
 • Η πρόσληψη θα γίνει μετά από απόφαση του Δ.Σ. με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας.

 

Κατεβάστε την προκήρυξη

Κατεβάστε την αίτηση