Παράταση προκήρυξης για τη θέση νοσηλευτή/τριας

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσονται δύο (2) μόνιμες θέσεις νοσηλευτών/νοσηλευτριών για την δράση «Περίθαλψη ατόμων τρίτης ηλικίας κατ’ οίκον στη Κω».

 

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα γενικά προσόντα:

 • Να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, να μιλούν και να γράφουν Ελληνικά.
 • Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ νοσηλευτικής.
 • Να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή.
 • Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Να έχουν δίπλωμα οδήγησης και εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην οδήγηση αυτοκινήτου.
 • Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.
 • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ύπαρξη της εμπειρίας στα ζητούμενα.
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 6. Βιογραφικό.

 

 • Η αίτηση και η προκήρυξη αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος fanourakisfoundation.org.
 • Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μετά των ανωτέρω δικαιολογητικών λήγει την

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17.00.

 • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην γραφεία του Ιδρύματος στην Αθήνα (Mαρασλή 21, 106 76 Αθήνα) ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 • H πρόσληψη θα γίνει κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας.

Η ανακοίνωση για την παράταση υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμη εδώ.

Η φόρμα υποβολής είναι διαθέσιμη εδώ