Κάθε χρόνο το «Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη» χορηγεί με επιλογή ΜΙΑ  υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές, αποκλειστικά  σε αποφοίτους  μαθητές, της Γ’ τάξης Λυκείου του: Γυμνασίου – Λυκειακές τάξεις Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’, οι οποίοι έχουν φοιτήσει σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, στο «Γυμνάσιο – Λυκειακές τάξεις Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης»,  έχουν λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος έτους και πληρούν τα επι μέρους κριτήρια που ορίζονται στον Κανονισμό .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να ανατρέξουν στον εν λόγω Κανονισμό  που βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο του Ιδρύματος για να ενημερωθούν για τα  απαιτούμενα κριτήρια συμμετοχής, τα δικαιολογητικά τον τρόπο και χρόνο υποβολής τους.